algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1 januari 2009. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder THO-M,

Tuitel Handelsonderneming B.V. – Moerkapelle, gevestigd en kantoorhoudend aan de Rottedijk 3 te Moerkapelle; wederpartij – de wederpartij, die gebonden is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties of hoe dan ook genaamd, voor zover niets anders is overeengekomen, waarbij THO-M partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords. De voorwaarden zijn op www.THO-M.com  te raadplegen en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover THO-M zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.

1.3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden THO-M eerst dan nadat THO-M deze schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen.
2.1. Alle uitgaande offertes en aanbiedingen van THO-M zijn vrijblijvend. THO-M is eerst gebonden nadat een van onze wederpartij afkomstige aanbieding of opdracht door THO-M is geaccepteerd of aan deze aanbieding of opdracht uitvoering is gegeven.

2.2. Inhoud van prijsoverzicht, catalogus, folders, internetoverzichten of bijlagen hiervan bindt THO-M niet tenzij nadrukkelijk hiernaar wordt verwezen in de opdrachtbevestiging.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met THO-M eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht, respectievelijk bevestiging, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen direct schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.2. Aanvullende afspraken of wijzigingen, eventueel later gemaakt, binden THO-M slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door THO-M.

3.3. Voor overeenkomsten waarvoor, gezien de aard en omvang ervan, geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst correct en volledig weer te geven, behoudens reclamaties binnen 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum.

3.4. Indien inhoud van offerte en opdrachtbevestiging niet in overeenstemming met elkaar zijn, geldt de opdrachtbevestiging als enig bindend document.

Artikel 4. Prijzen.
4.1. Tenzij anders vermeld zijn genoemde prijzen voor producten of diensten in Euro’s exclusief  BTW en exclusief kosten voor invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, verpakkingen, transport, koerswijzigingen, in- en uitladingen, verzekering.

4.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de opdrachtbevestiging en de aflevering een tijdvak van drie maanden overschrijdt is THO-M, ingeval van verhoging van één of meerdere prijsfactoren, gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld.

Artikel 5. Levertijd.
5.1 Leveringen van producten en of diensten geschieden op het huis – / bedrijfsadres van de wederpartij op het in de opdrachtbevestiging vermeld tijdstip.

5.2. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering en zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3. THO-M is gerechtigd levering van opdrachten in gedeelten uit te voeren en deze afzonderlijk te factureren.

5.4. Overschrijding van levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De wederpartij zal in andere gevallen eerst dan aanspraak op schadevergoeding kunnen maken wegens overschrijding van de levertijd indien de wederpartij THO-M ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de wederpartij THO-M alsnog een redelijke termijn heeft gegund alsnog aan haar verplichting te voldoen.

5.5. De zaak is voor risico van de wederpartij, van aflevering af, zelfs als op dat tijdstip het eigendom nog niet is overgedragen. De wederpartij blijft derhalve de koopprijs verschuldigd, ongeacht teniet gaan of achteruitgang van de zaken door een oorzaak, welke niet aan THO-M kan worden toegerekend, ook al geschiedt de in ontvangstneming door de wederpartij onder diens protest.

 Artikel 6. Vervoer en risico.
6.1. De wijze van transport/verzending wordt bepaald door THO-M tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2. Specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij.

6.3. De wederpartij heeft niet het recht om de in ontvangstname van de verkochte zaken te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij THO-M hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de wederpartij de zaken retour zendt, zonder dat THO-M zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en THO-M deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De zending wordt door THO-M voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.

6.4. Indien de wederpartij weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen, slaat THO-M deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op. In dat geval heeft THO-M het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 7. Reclame of klachten.
7.1. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij THO-M ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het ordernummer, heeft geprotesteerd.

7.2. Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de zaken en/of het opleveren van het werk en/of het beëindigen van de diensten, algemeen erkende nationale en internationale feestdagen daar niet onder begrepen.

7.3. Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. In geval de wederpartij meent dat het door THO-M geleverde niet in overeenstemming is met wat THO-M heeft verkocht dient de wederpartij THO-M onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen. Door de wederpartij reeds verwerkte of doorverkochte zaken worden geacht door hem te zijn goedgekeurd en aanvaard. In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd heeft de wederpartij het recht de zaken op eigen kosten voor de verlading goed te keuren, mits hij THO-M tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.

7.4. De wederpartij dient klachten over facturen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk bij THO-M in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.

7.5. Indien de reclame gegrond is, zal THO-M te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door wederpartij van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is THO-M niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1. THO-M kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door THO-M geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. THO-M is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van THO-M en THO-M tegen die schade verzekerd is. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt in gelijke mate voor schade aan zaken, die door de wederpartij ter be- en of verwerking, reparatie etc. zijn aangeboden aan THO-M; deze zaken worden door THO-M te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij gehouden en vallen niet onder dekking aan enige verzekering van THO-M.

8.2. THO-M kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor schade  van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door THO-M geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat THO-M de wederpartij zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

8.3. De wederpartij vrijwaart THO-M voor aanspraken van derden tegenover wie THO-M  zich niet op onderhavige voorwaarden kan beroepen.

8.4. De aansprakelijkheid van THO-M zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag.

8.5. THO-M aanvaardt nooit enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebreken in tekeningen, ontwerpen, materialen of onderdelen, die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9. Overmacht.
9.1.In geval van overmacht heeft THO-M het recht te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat THO-M daardoor enige schadevergoeding gehouden zal zijn. THO-M is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien

THO-M in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door THO-M genoten voordeel.

9.2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de wederpartij de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van THO-M kan verlangen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van THO-M, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van THO-M, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden.

9.3. THO-M is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.

9.4. Indien de wederpartij THO-M daartoe schriftelijk aanmaant is THO-M gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 9.1. te uiten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.
10.1. De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door THO-M geleverde of nog te leveren zaken. THO-M blijft eigenaar van alle door haar geleverde of nog te leveren zaken, zolang de wederpartij de vorderingen van THO-M betreffende de tegenprestatie van al deze zaken niet heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van THO-M heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die THO-M tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens THO-M.

10.2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zolang hij de in 10.1 omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door THO-M geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de wederpartij desondanks de zaken doorlevert is de wederpartij verplicht de vordering, die hij ter zake heeft verkregen, aan THO-M over te dragen.

10.3. Op de geleverde zaken, die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt THO-M zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die THO-M aan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.

10.4. In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt is de wederpartij verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan THO-M terug te geven, in welk geval de wederpartij zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname. THO-M is gemachtigd de gebouwen en terreinen waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde haar eigendommen te doen weghalen. Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de wederpartij,  dient de wederpartij er voor zorg te dragen en maakt de wederpartij zich deswege sterk dat

THO-M te allen tijde die ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden.

10.5. Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is THO-M gerechtigd de afgeleverde zaken, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, terug te nemen.

Artikel 11. Betaling.
11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de op de factuur of anderszins door THO-M aangegeven wijze.

11.2. De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de opdrachtbevestiging vermelde betalingscondities.

11.3. Indien THO-M voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, dan heeft THO-M het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van THO-M  tot haar genoegen zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs. Onder een aanwijzing als hierboven bedoeld is begrepen een overschrijding ter zake van de overeenkomst of ter zake andere overeenkomsten met THO-M.

11.4. Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is THO-M gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Indien de wederpartij weigert de verlangde zekerheid te stellen is THO-M gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

11.5. De wederpartij doet afstand van zijn recht om zich tegenover THO-M op schuldvergelijking te beroepen.

11.6. Indien de wederpartij jegens THO-M met enige betalingsverplichting in gebreke is heeft THO-M het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied, terwijl THO-M over de verdere leveringen contante betaling kan eisen.

11.7. De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn alsmede indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn goederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.

11.8. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5 % per maand. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.

11.9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 12. Incassokosten.
12.1. THO-M is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de wederpartij door niet of niet tijdige betaling veroorzaakt.

12.2. THO-M berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van € 100,-.

Artikel 13. Ontbinding.
13.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De wederpartij zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij THO-M schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan THO-M een redelijke termijn heeft gegund en om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

13.2. De wederpartij kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de wederpartij zelf in verzuim is.

Artikel 14. Diverse bepalingen.
14.1. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daar door de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

14.2. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 15. Toepasselijk recht.
15.1 Op alle overeenkomsten, die de wederpartij met THO-M aangaat is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van THO-M om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Idenditeit verkoper:

THO-M Tuitel Handelsonderneming B.V. – Moerkapelle
Rottedijk 3
2751 DJ – Moerkapelle
Nederland

T +31 (0) 6 53373125
E info@tho-m.jdiweb.nl

Per 1.1.2019.